14. stolení

Tento časový úsek dělíme do tří částí. Prvním je období posledních Přemyslovců a období krátce po něm (1300 – 1335). Druhým je doba Karla IV. (1346 – 1378). A třetím lukostřelba v průběhu století.

Někteří členové se zapojují do projektu Dvora hradecké královny Alžběty Richenzy, který je postavený na myšlence pokusit se znovu oživit výstavní dvůr této panovnice, která byla po dvakráte českou a polskou královnou, aby se jako vdova usadila ve východních Čechách a později na Moravě. Dvorem jsou myšleni lidé, kteří ho tvoří, tedy šlechtici, duchovní, měšťané a služebníci. Znovuvytvořením dobové hierarchie se pokoušíme rekonstruovat mentalitu středověkých lidí všech společenských vrstev.

Doba císaře Karla IV. Naším primárním cílem je získávání co největšího množství informací o reáliích a kultuře daného období za účelem rekonstrukce dobově strukturovaných šlechtických družin, jejichž hlavní náplní je vojenská činnost. Dále pak prezentovat pokud možno co nejvěrohodnějším, dané době odpovídajícím, vybavením (výstroj a výzbroj, oděvy, tábořiště, kuchyně...) a pokud možno také co nejvěrohodnější rekonstrukcí duchovních rozměrů (dobová morálka, etika, chování a podobně).